Меню
Вашата кошница

Рекламации

Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени единствено и само с попълнена Форма за контакт, изпратена на email: respect-clima@mail.bg

Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на основателна рекламация за недостатъци, "РЕСПЕКТ КЛИМА“ ООД предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство, като транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на търговеца.

В момента на доставяне на стоките е изключително важно, потребителят или лице, упълномощено от него да извършат обстоен преглед на вида им. Ако бъдат констатирани несъответствия, дефекти или видими нарушения, причинени по време на транспортирането, потребителят трябва да попълни протокол за щети, в който подробно да ги опише. Задължително е това да се осъществи в присъствието на куриера или служителя. Същевременно трябва да се уведоми и служител от отдел продажби на тел. 0893665097 или на email: respect-clima@mail.bg

В случай, че потребителят приеме доставената пратка без забележки и съответно не попълни протокол за щети, той автоматично се освобождава от всякакви претенции за външни видими дефекти. Последващи рекламации се приемат за неоснователни и не следва да бъдат удовлетворявани. При липса на изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера в момента на доставката и/или ненавременно уведомяване на служител от отдел продажби на тел. 0893665097 или на email: respect-clima@mail.bg , потребителят губи всякакви права, свързани с привеждане на констатираните дефекти в съответствие с договора за продажба.

При подаване на рекламация клиентът задължително прилага и документите, на които се основава рекламацията:

касова бележка или фактура

гаранционна карта

документи, установяващи несъответствие на стоката с договореното

Вследствие на рекламацията "РЕСПЕКТ КЛИМА“ ООД регистрира и предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство. В случай, че клиентът не предяви рекламация пред "РЕСПЕКТ КЛИМА“ ООД в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.

За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията.